Obchodní podmínky

Web www.ninasuchomelova.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej vzdělávacího online kurzu "5 neděl v džungli před tabulí" (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.ninasuchomelova.cz .
 2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatelka:

Mgr. Nina Suchomelová

Tř. Edvarda Beneše 1541/50
500 12, Hradec Králové, Česká Republika
Telefon: 723 573 042
IČ: 04620054

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

 1. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.ninasuchomelova.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://ninasuchomelova.cz/5-nedel-v-dzungli-pred-tabuli/prihlaska/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.ninasuchomelova.cz/obchodni-podminky-onlinekurz , a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

 1. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://ninasuchomelova.cz/5-nedel-v-dzungli-pred-tabuli/prihlaska/ najdete konečnou cenu online kurzu. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.
 2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

 1. Možnosti plateb:
  1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby Niny Suchomelové.
 2. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná
 3. Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese https://ninasuchomelova.cz/5-nedel-v-dzungli-pred-tabuli/), budou zaslány spolu s přístupy do členské sekce online kurzu po uhrazení částky.
 4. Za online kurz "5 neděl v džungli před tabulí" fyzická osoba podnikatelka Mgr. Nina Suchomelová ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů od zahájení kurzu.
 5. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@ninasuchomelova.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.
 6. Online kurz "5 neděl v džungli před tabulí" si klade za cíl, aby opravdu pomohl všem, kteří si jej zakoupí.

V. Odpovědnost

 1. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VI. Ochrana údajů

 1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
 2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
  zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
 3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://ninasuchomelova.cz/ochrana-osobnich-udaju .

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 5. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.ninasuchomelova.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.ninasuchomelova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.